Vekron Telekomünikasyon A.Ş olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un belirlediği sınırlar dahilinde ve kanuna uygun olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.4 kapsamında belirtilen ilkeler doğrultusunda;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak işlenmekle birlikte, söz konusu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde yok edilmekte/anonim haline getirilmekte/silinmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Müşterilerimizin kişisel verileri ve sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan ürün ve abonelik hizmetlerinin, müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize daha kişisel ürün ve abonelik hizmeti sunabilmek, bu özelleştirme kapsamında müşterilerimize önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrasını sağlayabilmek, Şirket tarafından sunulan ürün ve abonelik hizmetlerinden müşterilerin faydalandırılması için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, müşterilerimizi ürün ve abonelik hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve abonelik hizmetlerimiz hakkında müşteri memnuniyetini ölçmek, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ürün ve abonelik hizmetlerimizi geliştirmek, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrasını sağlamak, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin finans ve muhasabe işlerinin, acil durum yönetiminin sağlamak ve Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic A.Ş.’nin ve Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliği sağlanmak amacıyla işlenmektedir.

Bu doğrultuda müşteri olarak kişisel verileriniz, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş tarafından talep edilen ve/veya Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş., müşteri olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkânları kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Müşteri olarak kişisel verileriniz yukarıda açıklanan ilke ve amaçlar gözetilerek, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından tarafınıza hizmet sağlayabilmek amacıyla ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla; resmi merciler, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, müşteri olarak satın aldığınız ve kullandığınız ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi için ilgili Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. çözüm ortakları ile, acil yardım çağrınız halinde konumunuzu ileteceğimiz yetkili merciler, bağlı ortaklık, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin iştirakleri, iş ortakları, yatırımcıları, ifa yardımcıları, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin tedarikçileri ve hissedarları ve sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal kuruluşlar (banka vb.), yemek, araç kiralama, operatör şirketleri ve yetkili özel hukuk tüzel kişilerine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddesi kapsamında belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Bu doğrultuda müşteri olarak kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Müşteri olarak kişisel verileriniz, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş web sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. çağrı hizmetleri, başvuru, üyelik formları, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. Abonelik Sözleşmesi ve muhtelif sözleşmeler aracılığı ile ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik olarak, her türlü ürün ve abonelik hizmetlerinin yasal çerçevede siz müşterilere sunulabilmesi amacıyla toplanır.

Müşteri olarak kişisel verileriniz Abonelik sözleşmemiz, Vekron Telekomünikasyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. web sitesi, Çağrı merkezimiz aracılığı ile her türlü ürün ve hizmetlerimizin yasal çerçevede size sunulabilmesi amacıyla toplanır.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amacı kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2 ve 3. Maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Sahip Olduğunuz Haklar

Sahip olduğumuz kişisel bilgileri görüntüleme, değiştirme veya silme hakkına sahipsiniz:

  • Hakkınızda hangi kişisel verileri tuttuğumuzu ve kişisel verilerinizin alıcılarını istediğiniz zaman sorabilirsiniz.
  • Hakkınızda tuttuğumuz eski veya yanlış / eksik kişisel verileri ücretsiz olarak güncellememizi ve düzeltmemizi isteyebilirsiniz.
  • Size gönderebileceğimiz pazarlama iletişimlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçim zorunlu servis iletişimleri için geçerli değildir.
  • Bilgilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman hatırlayabilirsiniz.
İletişim Kanalları

Bizimle ile ilgili bir gizlilik endişeniz, şikayetiniz veya sorunuz varsa, lütfen info@vekron.com.tr adresinden bize e-posta gönderin. 30 gün içinde cevap vereceğiz.